Osborne Reynolds Demonstration Horizontal Tube (SMT-FM-09B)